Инвазив бусаар эерэг даралтаар амьсгалуулах нь


Эмнэлзүйн практикт инвазив бус аргаар буюу өвчтөнд интубаци ашиглалгүйгээр эерэг даралтаар амьсгалуулах нь ихээхэн үр дүнтэй амьсгал удирдах арга хэлбэр юм. Эрчимт эмчилгээний практикт инвазив бусаар эерэг даралтаар амьсгалуулах аргачлал нэвтэрснээр интубаци тавихтай холбоотой олон тооны хүндрэлүүдээс зайлсхийх, өвчтөнд зовиур багатайгаар амьсгал удирдах боломж олгодог байна. Энэхүү видеонд инвазив бусаар эерэг даралтаар амьсгалуулах ажилбарын заалт, хэрэглэгдэх багаж хэрэгсэл, анхаарах зүйлсийн талаар дэлгэрэнгүй тайлбарласан болно.