Нярайд захын судсаар дамжуулж төвийн венийн гуурс байрлуулах


Хүндээр өвчилсөн болон дутуу төрсөн нярайд амин чухал эрхтэнүүдийн үйл ажиллагааг дэмжих эм болон тэжээлийн бодисыг тасралтгүй өгч байх шаардлага олонтой тулгардаг. Захын судсаар дамжуулж төвийн венд гуурс байрлуулах (PICC) ажилбарын тусламжтай хэдэн долоо хоног хүртэл хугацаанд ашиглах боломжтой байнгын гуурсыг нярайн төвийн венд байрлуулснаар нярайд үзүүлэх тусламжийг өндөр түвшинд, тасралтгүй үргэлжлүүлэх боломжтой болдог байна. Дээрхи видеонд PICC гуурсын давуу тал, заалт, ажилбарыг гүйцэтгэх үе шат, гарч болох хүндрэл зэргийг дэлгэрэнгүй тайлбарласан болно.